ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาทนักเรียนนายร้อยตำรวจ

ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาทนักเรียนนายร้อยตำรวจ “ต้องตั้งตนอยู่ในความสุจริต”

เมื่อเวลา 17.39 . วันที่ 24 เมษายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2563

มีผู้จบการศึกษาได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจจำนวน 267 นาย หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราโชวาท ความตอนหนึ่งว่า

ผู้รับราชการตำรวจได้ชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ คือทำหน้าที่พิทักษ์รักษาสันติสุขของประชาราษฎร์ การจะทำหน้าที่ดังกล่าว นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถแล้ว แต่ละคนยังต้องตั้งตนอยู่ในความสุจริต ทั้งในการปฎิบัติหน้าที่และในการดำเนินชีวิตอันเป็นปกติประจำวัน

ด้วยความสุจริตนั้น มี 3 ส่วนด้วยกันคือ การประพฤติปฏิบัติส่วนหนึ่ง คำพูดจาปราศัยส่วนหนึ่ง และความคิดจิตใจอีกส่วนหนึ่ง

ถ้าทุกคนสามารถสำรวม ระวัง การกระทำ คำพูด และความคิดของตน ให้ถูกต้องเป็นสุจริตอยู่เสมอ ก็จะเกื้อกูลการปฏิบัติภารกิจทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมทุกเมื่อ ส่งผลให้ประชาราษฎรมีความสงบสุข ปลอดภัย และชาติบ้านเมืองก็จะมีความผาสุกมั่นคงได้อย่างแท้จริง