ครบ67ปี สถาปนาตำรวจน้ำ

1604

 

วันพุธ ที่15 พฤษภาคม 2562
ณ กองบังคบการตำรวจน้ำ จว.สมุทรปราการ มีพิธีวันสถาปนากองบังคับการตำรวจน้ำ ครบรอบ 67 ปี

พล.ต.ต ธนพล ศรีโสภา ผบก.รน.  กล่าวให้โอวาท เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบังคับการตำรวจน้ำ ครบรอบ 67ปี วันนี้ว่า

ข้าพเจ้าขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดี มายังข้าราชการตำรวจน้ำและครอบครัวทุกท่าน

ปัจจุบันสถานการณ์ด้านความมั่นคงและอาชญากรรมทางน้ำ ได้มีบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป ปัญหาต่าง ๆ มีความซับซ้อนและมีรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการโจรกรรมสินค้าทางน้ำ

การจับกุมยาเสพติดและสินค้าหนีภาษี การลักลอบนำสินค้าเข้าออกตามแนวชายแดน การบริการประชาชนและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ นับเป็นภารกิจที่จะต้องปฏิบัติในการรักษาความสงบเรียบร้อย

รวมถึงภารกิจที่สำคัญที่สุดคือ การถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท
และพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ

จากผลการปฏิบัติงานในปีทีผ่านมา ข้าพเจ้าขอชื่นชมข้าราชการตำรวจน้ำทุกนาย ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจและสติปัญญา ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ

จัดการกับปัญหาความมั่นคงและอาชญากรรมทางน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข้าพเจ้าขอให้ข้าราชการตำรวจน้ำทุกนายตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ปฏิบัติภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนายความสะดวกช่วยเหลือประชาชน ด้วยความเสียสละ อดทน เพื่อความมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชน

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก

อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ข้าราชการ
ตำรวจน้ำทุกนายและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาโดยทั่วกัน