ร้อยตชด.424มอบประกาศเกียรติคุณมดงาน

วันที่27ก.ค.65  พ.ต.ต.สิทธิ์ณทรรชน์ ขาวสะอาด ผบ.ร้อย ตชด.424 ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฎิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี 2565

และมอบรางวัลข้าราชการตำรวจดีเด่นประจำเดือน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ ส.ต.ต.วชิรา ยอดมณี และ ส.ต.ต.รุจิกร หอศิวาลัย ที่ได้รับคัดเลือก เป็นข้าราชการตำรวจดีเด่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2565   เพื่อเป็นกำลังใจในปฎิบัติหน้าที่ รักษามาตรฐาน เป็นแบบอย่างที่ดี ต่อข้าราชการ ตชด.424 ต่อไป