Saturday, May 25, 2024
More
  Homeข่าวทั่วไป“บิ๊กจ้าว” งัดคำสั่ง ตร.1212 และ 234 ใช้ไม้แข็งลงดาบผู้นำหน่วยหย่อนยาน

  “บิ๊กจ้าว” งัดคำสั่ง ตร.1212 และ 234 ใช้ไม้แข็งลงดาบผู้นำหน่วยหย่อนยาน

  “ผบช.น.”งัดคำสั่ง ตร.1212 และ 234 ใช้ไม้แข็งลงดาบ ผู้นำหน่วย หากพบว่าย่อนยาน หน้างานทุกมิติกำชับหัวหน้าหน่วยต้องใส่ใจ ลงไปกำกับดูแลลูกน้องปฎิบัติงานใกล้ชิด ลั่นหากเกิดปล่อยปละละเลย ลูกน้องทำผิด ต้องเอาผิด หัวหน้าหน่วย 2 ลำดับชั้น

  วันที่ 31 ม.ค.66 ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น. ได้มีคำสั่งวิทยุในราชการกองบัญชาการตำรวจนครบาล ความเร่งด่วนด่วนที่สุด ถึง ผบก.น.1 – 9, จร., สปพ. และ อก. และแจ้งเวียนถึงรอง ผบช.น.(ปป.) , รอง ผบช.น.(จร.) และ รอง ผบช.น.(จต.)มีใจความระบุว่า

  1.อ้างถึง
  (1.1.)หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 007.22/1572 ลง 31 พ.ค.64 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
  (1.2 )แผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ
  พ.ศ.2566 “ป้องราษฎร์ ปราบภัย หัวใจคือประชาชน” ลง 14 พ.ย.65
  (1.3)แผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของกองบัญชาการตำรวจนครบาล
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “ป้องราษฎร์ ปราบภัย หัวใจคือประชาชน” ลง 18 ธ.ค.65

  2.เพื่อให้การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด ของหน่วยงานในสังกัด บช.น. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามที่ ตร. กำหนด  ให้ บก.น.1-9, จร., สปพ. และ อก.ดำเนินการ ดังนี้

  (2.1)กำชับการปฏิบัติของการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และ จุดสกัด ให้เป็นไปตามแนวทางที่ ตร.กำหนด โดยเคร่งครัด หากตรวจพบข้อบกพร่องให้ถือเป็นความบกพร่องของ ผกก.สน. และ ผู้บังคับบัญชา 2 ลำดับชั้นตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212 /2537 ลง 1 ต.ค.37 โดยเฉพาะการขออนุญาตในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจจุดสกัด ตามระเบียบ และกำหนดให้ผู้ควบคุมต้องเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรในระดับ สว. ขึ้นไป เท่านั้น ทั้งนี้ ให้ รอง ผบช.น (ปป) และ (จร) .เป็นผู้ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด

  (2.2)ให้ รอง ผบช.น. ที่ควบคุมดูแลกำกับพื้นที่ ตามคำสั่ง บช.น.ที่ 345 /2565 ลง 6 ต.ค.65 ตรวจการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และ จุดสกัด ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  (2.3)ให้ รอง ผบช.น.(จต) สุ่มตรวจการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และ จุดสกัด ให้เป็นไปตามแนวทางที่ ตร. กำหนด หากตรวจสอบพบข้อบกพร่อง หรือการปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่
  ให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยทุกกรณี โดยให้รายงานมายัง บช.. (ผ่าน ฝอ.1 งานวินัย) ทราบ

  (2.4)ให้ รอง ผบก.น.๑ – ๙ (ที่รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม), ผกก.หัวหน้าสถานีและ รอง ผกก.(ที่รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม) ออกตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติของ

  ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และ จุดสกัด ในพื้นที่รับผิดชอบทุกวัน ห้ามมิให้เกิดความบกพร่องเป็นอันขาดจึงแจ้งมาเพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด “คำสั่งดังกล่าวระบุ”

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments