Tuesday, June 18, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวัน“บิ๊กต่าย”เซ็นตั้ง”ผู้ช่วยจวบ“ รรท.รองผบ.ตร.แทนตำแหน่ง“รองรอย”

  “บิ๊กต่าย”เซ็นตั้ง”ผู้ช่วยจวบ“ รรท.รองผบ.ตร.แทนตำแหน่ง“รองรอย”

  รรท.ผบ.ตร.ลงนามคำสั่งให้ พล.ต.ท.ประจวบ นั่ง รรท.รองผบ.ตร. แทน “บิ๊กรอย” หลังโปรดเกล้าฯเป็น เลขา สมช.

  พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 253 /2567 ให้ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม

  ระบุ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ พลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาบรรจุเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567 เป็นเหตุให้ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ว่างลง

  เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 มาตรา 108 และมาตรา 179 แห่งพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจในการรักษาราชการแทน พ.ศ. 2557 และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 118/2567 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2567

  จึงให้ พล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments