Saturday, July 20, 2024
More
  Homeข่าวเด่นรอบวันนายกส.แม่บ้านตำรวจอบรมวางแผนการเงินและบริหารหนี้ให้ตำรวจอยุธยา

  นายกส.แม่บ้านตำรวจอบรมวางแผนการเงินและบริหารหนี้ให้ตำรวจอยุธยา

  นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจเปิดการอบรมโครงการ Money Management and Investment ให้ตำรวจภูธรจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา

  วันที่31 พ.ค.66 คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ Money Management and Investment ให้กับข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  มีคุณณฐิกา ปิตะนีละบุตร กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจและที่ปรึกษาโครงการ , คุณโยทะกา วัฒน์นครบัญชา กรรมการบริหารสมาคมฯ พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา คุณสุดา พฤกษจำรูญ ประธานแม่บ้าน ภ.จว.อ่างทอง , คุณปาริชาติ พุทไธสง รองประธานแม่บ้าน ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา และคุณพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิด

  ในการอบรมครั้งนี้ มีข้าราชการตำรวจเข้าอบรมรวมทั้งหมด 242 นายเป็น onsite   104 นาย และออนไลน์ผ่านระบบ zoom   138 นาย

  มี คุณชยุต ปริญญาธนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , คุณกชพร คะสุวรรณ จากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ เป็นวิทยากร อีกทั้งในการอบรม คุณณฐิกา ปิตะนีละบุตร ที่ปรึกษาโครงการ และ ด.ต.จิณณะ สอนอุ่น ผู้ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ การพัฒนาทักษะด้านการเงินและการจัดการหนี้สินของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ปี 2565 ได้เสวนาเรื่อง “Happy Money Success Story เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยน เรื่องจริงคุณทำได้” อีกด้วย

  นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กล่าวว่า โครงการ Money Management and Investment มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ในการวางแผนทางการเงิน และการบริหารหนี้อย่างถูกวิธี ภายใต้กรอบ 3 C คือ Cure แก้ไขเยียวยา Caution ป้องกัน และ Cultivate เพื่อปลูกฝังทักษะ มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว

  RELATED ARTICLES
  - Advertisment -

  Most Popular

  Recent Comments